Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Планове

Прикачени документи

Механизъм за противодействие на наркотиците в училище 2023г.- 2024г.
Декларация за информирано съгласие относно наркотиците 2023-2024г.
Схема за противодействие на наркотиците в училище за учебната 2023-2024г.
Етичен кодекс за учебната 2023-2024г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за придобиване на учениците от уязвими групи 2023-2024г.
Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика за 2023-2024 учебна година
План за работа на училищен Координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието - 2023-2024г..
План за противодействие на тероризма за учебната 2023-2024г.
Годишен план за изпълнение на стратегическите цели за учебната 2023-2024 година
Годишен план за учебната 2023-2024 година
Училищен учебен план 2022-2023г.
Годишен план за учебната 2022-2023 година
План за работа на училищен Координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието - 2022-2023г.
Училищна програма за целодневна организация на учебния процес 2022-2023г.
План за квалификационната дейност за учебната 2022-2023г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи 2022-2023г.
Програма за подкрепа на личностно развитие на ученика 2022-2023г.
Училищна програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти 2022-2023г.
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022г.
План за действия при бедствия, аварии и катастрофи - 2021-2022г.
План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие 2021-2025г.
План на комисията за действие при подаден или получен сигнал, съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция - 2020-2021г.
План за противодействие на тероризма - 2020-2021г.
План за комисията за действие при подаден или получен сигнал дете в риск - 2020-2021год.
План за действие при сигнал