Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Планове

Прикачени документи

Училищен учебен план 2022-2023г.
Годишен план за учебната 2022-2023 година
План за работа на училищен Координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието - 2022-2023г.
Училищна програма за целодневна организация на учебния процес 2022-2023г.
План за квалификационната дейност за учебната 2022-2023г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи 2022-2023г.
Програма за подкрепа на личностно развитие на ученика 2022-2023г.
Училищна програма за часовете, които се водят от учители-неспециалисти 2022-2023г.
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022г.
План за действия при бедствия, аварии и катастрофи - 2021-2022г.
План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие 2021-2025г.
План на комисията за действие при подаден или получен сигнал, съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция - 2020-2021г.
План за противодействие на тероризма - 2020-2021г.
План за комисията за действие при подаден или получен сигнал дете в риск - 2020-2021год.
План за действие при сигнал