Facebook
ОУ Св.Паисий Хилендарски
УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

Мисия и визия

І. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕ НА КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕТНИЧЕСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ

Да осигури обучението и възпитанието на учениците, да изгради нравствени ценности и християнски добродетели у подрастващите, да осигури възможности за творческо развитие и интеграция на малцинствата.

 

ІІ. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО


Основната роля на училището е да подготви подрастващото поколение за живот, да изгради у тях знания и умения, да формира активна гражданска позиция. Чрез своя личен пример учителите да възпитават учениците на честност, родолюбие, почтеност.